KASUTUSTINGIMUSED

1.1 E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete ("Toode") pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe  (“E-pood”) omaniku Armstrong Group OÜ (“Veebipood”), registrikood 11280787, tegevuskoha aadress Koogu 9, Tallinn 13516 Eesti, vahel.
1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.
1.3 Veebipood võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel  ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.

2. Hinnad
2.1 E-poe hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
2.2 Hinnad ei sisalda Toote saatmiskulusid. Saatmiskulud kuvatakse veebipoes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda.
2.3 Kui Klient tellib Toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab Veebipood Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.
2.4 Veebipood võib igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
2.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.

3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused
3.1 Tellimuse esitamiseks valib Klient veebipoest sobiva Toote ning vajutab Toote lehel nupule ”Lisa ostukorvi”. Vajutades seejärel nupule “Soorita ost” saab ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel saab valida sobiva kohaletoimetamise viisi ning tutvuda saatmiskuludega.  
3.2 Tellimust esitades sisestab Klient oma andmed - nime, e-posti aadressi, ettevõtte nime (kui arve läheb firmale), saatmise aadressi ja telefoni. Korrektselt sisestatud kohaletoimetamise info tagab toote kiire ja probleemideta Kliendini jõudmise.
3.3 Toote eest on võimalik tasuda kas ülekandega (arve alusel), pangalingi või krediitkaartiga. Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast.
3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele.

4. Toote kohaletoimetamine
4.1 Veebipood toimetab Toote Kliendini tähitud postiga või pakiautomaadi teenusega.  
4.2.Veebipood teavitab Klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud (ning annab teada paki jälgimiskoodi).
4.3 Kohaletoimetamine võtab Eesti siseselt aega paar tööpäeva, Euroopas 7-9 päeva ja mujal maailmas 21 päeva. Nimetatud tähtajad on informatiivsed. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis võtta Veebipoega ühendust.
4.4 Veebipood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.

5. Toote tagastamine
5.1 Peale toote kättesaamist on Kliendil aega 14 päeva, et Tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist Veebipoodi  kas helistades telefonile +372 56151142 või kirjutades e-posti aadressile Lembe.Mottus@gmail.com
5.2 Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid veebipood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.
5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab Veebipood Kliendile toote maksumuse (saatmiskulud jäävad kliendi kanda). Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis Klient on edastanud Veebipoele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab Veebipoeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.
5.4 Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole alates Tootel puuduse avastamisest. Kui Tootel esineb defekte, siis Veebipood asendab  Toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Veebipood vastutab tarbijast Kliendile müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba Toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest tarbijast Kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul Toote üleandmisest tarbijast Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Tarbijast Kliendi pretensiooni esitamise korral kannab selle lahendamisega seotud kulud esimese 6 kuu jooksul Veebipood. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab Veebipood pretensiooni lahendamisega seotud kulud üksnes siis kui pretensioon oli õigustatud. Veebipood ei vastuta selle eest, kui: (i) Toote defekt on tekkinud Kliendi süül või hooletusest (ii) Toote defekt on tekkinud selle mittesihipärasest kasutamisest (iii)Toote defekt on tekkinud kauba loomuliku kulumise tagajärjel. Palume saata pretensoonid e-maili aadressile kirjastus@inspiration.ee  Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
5.5 Veebipood jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Kliendi poolt tellitud Toodet ei ole võimalik enam tarnida, siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

6. Autoriõigus
6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Veebipoele.
6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Veebipoele.

7. Privaatussätted -isikuandmete kasutamine ja kaitse
7.1 Klient annab Veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud isikuandmeid töötleme lepingu täitmiseks, seadustest tulenevate kohustuse täitmiseks, õigustatud huvist lähtuvalt või Kliendi nõusoleku alusel.
7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – kliendi nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed (sh suurus).  
7.3 Kliendil on isikuandmete töötlemisega seoses järgmised õigused:
7.3.1 saada teavet Kliendi osas kogutud isikuandmete kohta;
7.3.2 tutvuta  Kliendi kohta kogutud isikuandmetega;
7.3.3 nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
7.3.4 taotleda isikuandmete kustutamist või piiramist. Isikuandmed saab kustutada, üksnes juhul kui puudub seadusest tulenev alus isikuandmete töötlemisega jätkamiseks;
7.3.5 nõuda isikuandmete ülekandmist. Kliendil on õigus nõuda isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale;
7.3.6 esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta;
7.3.7 võtta tagasi nõusolek, kui isikuandmete töötlemise aluseks oli Kliendi nõusolek;
7.3.8 pöörduda kaebusega Veebipoe poole e-maili aadressil: kirjastus@inspiration.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on tema õigusi rikutud.
7.4 Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele: Veebipood edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, mis on kooskõlas punktis 7.1 toodud eesmärkide saavutamisega, muu hulgas:
7.4.1 Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja,  ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile ja töötlejatele (kulleriteenus arvete koostamine ja väljastamine, võlanõuete loovutamine).
7.4.2. riigiasutustele kui selline kohustus tuleneb Veebipoele seadusest või muudest õigusaktidest.
7.4.3 Kliendi avalduse alusel tema poolt nimetatud volitatud isikule või teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õiguse teostamine).
7.5 Veebipood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil. Kliendil on igal ajal õigus vastav nõusolek tagasi võtta.
7.6 Veebipoed tagab, et Kliendi poolt Veebipoele avaldatud isikuandmed säiliksid konfidentsiaalsena ning rakendab selleks isikuandmete kaitsel asjakohaseid turvameetmeid.  
7.7 Veebipood säilitab Kliendi isikuandmeid perioodil, mis on vajalik lepingu eesmärkide saavutamiseks või seni kaua, kuni seadusega pandud kohustuste täitmine seda ette näeb.
7.8 Kõik isikuandmetega seotud päringud  Veebipoele palume saata kirjastus@inspiration.ee. Päringutele vastame 30 päeva jooksul. Kui vastamine nõuab rohkem aega, siis pikendame vastamise tähtaega kuni kahe kuu võrra. Tähtaja pikendamisest anname teada koheselt kui selline vajadus tekib.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.
8.2 Veebipoe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.
8.3 Lingid, mis viivad veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.

9. Kohaldatav õigus
9.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
9.2 Kõik vaidlused Kliendi ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on tarbijast Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. Kohtualluvus on Harju Maakohtul.

Update cookies preferences